O Projektu

Naziv projekta:

Pozitivne vibracije

Korisnik bespovratnih sredstava:
 
VIDRA – Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije
Partneri u projektu:

Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Virovitica,

Gradska razvojna agencija Slatine, i

Poduzetnički inkubator Virovitičko-podravske županije d.o.o.

 

Opis projekta:

 

Projekt Pozitivne vibracije prijavljen je 17.07.2017. Financira se bespovratnim sredstvima iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga „Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja-faza III“, prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava UP.01.3.1.01.0081.. Natječaj je bio otvoren od 10.03.2017. do 17.07.2017. Nadležno tijelo je Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava a Posredničko tijelo zaduženo za provedbu Ugovora je Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Ukupni iznos bespovratnih sredstava po Pozivu je iznosio 73.440.000,00 HRK. Najmanji iznos zatraženih bespovratnih sredstava mogao je iznositi 400.000,00 HRK, a najviši iznos je bio ograničen na 2.000.000,00 HRK, ovisno o komponenti na koju se projektni prijedlog odnosi. Projekt je sufinanciran u 100%-tnom iznosu (prijavitelji/partneri ne osiguravaju sufinanciranje projekata iz vlastitih sredstava).

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 14. svibnja 2018. godine između Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i VIDRA-e u okviru Komponente 2 kojoj je cilj omogućiti učinkovitu provedbu županijskih strategija razvoja ljudskih potencijala i osigurati održivo funkcioniranje Lokalnih partnerstava za zapošljavanje.

Strategija razvoja ljudskih potencijala VPŽ koja je važeća do 31. 12.2018. kroz projekt će se ocijeniti i ažurirati postojeće analitičke podloge te prilagoditi ciljeve i prioritete Strategije. Projektom će se osnažiti članovi LPZ-a VPŽ kroz poticanje suradnje u formi regionalnih partnerstva za zapošljavanje, suradnja LPZ-a VPŽ sa LPZ-om Požeško-slavonske županije i Bjelovarsko-bilogorske županije te kroz razmjenu dobre prakse. Kako bi bolje funkcioniralo tajništvo LPZ-a VPŽ projekt će se opremiti ured isključivo za potrebe obavljanja posla tajništva u RA VIDRI.

Projektom Pozitivne vibracije će se kroz dvije godine osnažiti i motivirati 80 pripadnika ranjivih skupina kroz edukacije za aktivaciju i ulazak na tržište rada te ojačati svijest o poduzetništvu istih, pružit će se 10 potpora pri samozapošljavanju u iznosu do najviše 75.000,00 kuna kroz projekt.

Partner na projektu Gradska razvojna agencija Slatina sudjelovat će u aktivnosti pružanje potpora pri samozapošljavanju, izradit će kriteriji za odabir i evaluirati poslovne planove.

Partner na projektu Poduzetnički inkubator sudjelovat će u aktivnosti osiguravanja i pružanja podrške korisnicima nakon otvaranja poduzeća kroz poslovno mentoriranje.

Kroz projekt će se izraditi priručnici o poduzetništvu i prilikama za samozapošljavanje koji će doprinijeti daljnjem razvoju pripadnika ranjivih skupina za ulazak na tržište rada.

Ciljevi i očekivani rezultati:

 

Specifični cilj 1: Osnažiti i motivirati pripadnike ranjivih skupina kroz edukacije za aktivaciju i ulazak na tržište rada te poticanje poduzetništva kroz edukacije i potpore pri samozapošljavanju na području Virovitičko-podravske županije.

Specifični cilj 2: Omogućiti održivo funkcioniranje Lokalnog partnerstva Virovitičko-podravske županije kroz integrirani razvoj, umrežavanje i poticanje veće suradnje u formi regionalnih partnerstva.

 

Očekivani rezultat 1: Održavanje radionica za osnaživanje i motiviranje ranjivih skupina za aktivaciju i ulazak na tržište rada ojačati će iste i doprinijeti povećanju zapošljivosti na području Virovitičko-podravske županije. Kroz edukacije za promociju i jačanje svijesti o poduzetništvu nezaposlenim pripadnicima ranjivih skupina, izradu priručnika o poduzetništvu i pružanju potpora male vrijednosti pri samozapošljavanju ostvarit će se Specifični cilj 1.

Očekivani rezultat 2: Kroz projektne aktivnosti: revizija postojeće Strategije za razvoj ljudskih potencijala Virovitičko-podravske županije, osposobljavanje i savjetovanje članova lokalnog partnerstva, poticanje suradnje regionalnih partnerstva, studijsko putovanje u svrhu prijenosa znanja i dobre prakse, te opremanje ureda za Tehničko tajništvo ostvarit će se Specifični cilj br.2.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK):

 

Ukupna vrijednost projekta i dodijeljenih bespovratnih sredstava je 1.788.844,96 kuna (100% financiranje)

 

Razdoblje provedbe projekta (od - do):

 

14. svibnja 2018. – 13 svibnja 2020.

 

Kontakt osobe za više informacija:

Željka Andrić
Email: zeljka.andric@ravidra.hr
Tel: +385 33 638 267

LPZ VPŽ

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Virovitičko-podravske županije

Lokalna dimenzija u politikama zapošljavanja čini sastavni dio ciljeva za zapošljavanje unutar okvira Strategije Europe 2020. te je stoga partnerski pristup na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini postao horizontalni prioritet u Uredbi o ESI fondovima. Uredba prepušta zemljama članicama da same kreiraju i provode regionalnu i lokalnu komponentu unutar vlastitih operativnih programa za razvoj ljudskih potencijala. Na temelju navedenog, Hrvatska je donijela niz relevantnih strateških dokumenata kao što su Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali za razdoblje 2014.-2020., Nacionalni program reformi te Smjernice za razvoj i provedbu aktivne politike zapošljavanja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015.-2017. godine u kojima se ističe važnost uspostave lokalnih partnerstava s ciljem povezivanja lokalne uprave, poslodavaca, sindikata, obrazovnih ustanova, civilnog sektora i ostalih relevantnih institucija u svrhu kreiranja regionalnih politika zapošljavanja, unaprjeđivanja razmjene informacija i poticanja zajedničkih aktivnosti vezanih za razvijanje lokalnih tržišta rada. Lokalna partnerstva su jedan su od ključnih pokretača lokalnog razvoja.

Pomoću Lokalnih partnerstva za zapošljavanje nastoji se izjednačiti gospodarska aktivnost županija koje zaostaju za onima koje su u Hrvatskoj vodeće po tom pitanju. Lokalna partnerstva za zapošljavanje predstavljaju subjekte zadužene za razvoj politika zapošljavanja na regionalnim razinama koji svojim djelovanjem nadopunjuju nacionalnu politiku inicijativama prilagođenim regionalnim tržištima rada. Dionici Lokalnih partnerstva za zapošljavanje predstavnici su sva tri sektora; javnog, privatnog i nevladinog.

U okviru predpristupnog instrumenta IPA provedena su tri programa dodjele bespovratnih sredstava usmjerena na razvoj lokalnih partnerstava za zapošljavanje, odnosno jačanje njihovih kapaciteta te provedbu projekata usmjerenih na razvoj i jačanje ljudskih potencijala na regionalnoj/lokalnoj razini: Lokalna partnerstva za zapošljavanje – faza III kroz koju je sklopljeno 26 ugovora u iznosu od 2.672.596 €, Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza I kroz  koju je sklopljeno 35 ugovora u iznosu 3.386.759,35 €, dok je u okviru programa dodjele bespovratnih sredstava Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanje – faza II, sklopljeno 48 ugovora u iznosu 4.342.662,92 €.

Na temelju dosadašnjih iskustava u radu i postojanju Lokalnih partnerstva za zapošljavanje, prepoznato je da predstavljaju model za uspješniju međusektorsku koordinaciju u pripremi i donošenju politika vezanih uz stvaranje i jačanje ljudskih potencijala u skladu s lokalnim potrebama na tržištu rada. Uspješno obavljaju zadaću prepoznavanja lokalnih ideja i problema koji se tiču politike zapošljavanja, osiguravanja sudjelovanja svih zainteresiranih dionika u procesu planiranja, te provođenja politike razvoja ljudskih potencijala.

Iako lokalni dionici imaju relevantno iskustvo stečeno kroz predpristupne programe i dalje je potrebno jačati njihove kapacitete iz područja znanja o tržištu rada (analize tržišta rada, odnosno vještine sustavnog praćenja potreba na tržištu rada, predviđanje trendova, procjene i adresiranje potreba ciljanih skupina) te znanja vezana uz strateško planiranje i upravljanje projektima, s posebnim naglaskom na praćenje i evaluaciju.

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Virovitičko-podravske županije utemeljeno 2010. godine u sklopu projekta “Lokalna partnerstva za zapošljavanje – faza 3” koji je bio financiran iz IPA programa Europske unije, a na inicijativu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Virovitičko-podravske županije je tijelo kojim se osigurava sudjelovanje dionika u procesu planiranja, provedbe i zagovaranja politike razvoja ljudskih potencijala doprinoseći stvaranju, razvoju, programiranju i praćenju dokumenata s navedenog područja na razini programa i projekata Virovitičko-podravske županije. Radi ostvarivanja svrhe i ciljeva LPZa, u radu sudjeluje 22 člana iz javnog, civilnog i privatnog sektora a suradnja se temelji na radnim načelima partnerstva i transparentnosti na svim razinama.

Zadaci

  • Priprema i provedba županijskih razvojnih strategija (SRLJP) koje podržavaju županijsku razvojnu strategiju (ŽRS) na osnovi konsenzusa njenih članova,
  • Programiranje i razvoj koordinirane strategije, savjetovanje o županijskom razvoju ljudskih potencijala, povezivanje sa Županijskim partnerskim i Gospodarsko-socijalnim vijećem,
  • Stvaranje vlastitih programa i projekata na razini županije u skladu sa SRLJP i ŽRS te organiziranje njihove provedbe, uz korištenje svih dostupnih izvora financiranja,
  • Osiguravanje sudjelovanje dionika u procesu planiranja i provedbe politike SRLJP.

Pozicioniranjem LPZ-ova kao jednog od glavnih lokalnih institucija u smislu povezivanja zahtjeva i potreba tržišta rada, obrazovanja i poslovnog okruženja snažno će utjecati na lokalno tržište rada.

Novosti

Pročitajte sve novosti

KONTAKT

VIDRA – Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije
Augusta Šenoe 1
33000 Virovitica
Republika Hrvatska
www.ravidra.hr

Željka Andrić
Email: zeljka.andric@ravidra.hr
Tel: +385 33 638 267